Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Huumeseulonta, virtsasta

4221 U -Huum-O

Osatutkimukset

U -Amfet-O, U -Bendi-O, U -Bupre-O, U -Canna-O, U -Koka-O, U -Krea, U -Metam-O ja U -Opiaa-O

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Lähete

Huumeseulontalähete,

Indikaatiot

Huumausaineen osoittaminen virtsasta.

Esivalmistelu

Virtsanäyte annetaan mielellään aamuvirtsasta tai virtsasta, joka on ollut vähintään neljä tuntia rakossa (näytteen riittävä väkevyys). Mikäli potilas ei saa annetuksi virtsanäytettä, hänelle voidaan antaa lasillinen vettä ja yrittää näytteenantoa puolen - yhden tunnin päästä uudelleen.

Huumelähete on välttämätön, jos huumeseulonnan tulos halutaan varmistaa. Lähete: https://www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/huumetestauslahete_tervhoidollinen_nordlab.pdf

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: Näyteastiaan olisi saatava vähintään 50 ml virtsaa (kertanäyte). Näytteestä kaadetaan analysointia varten 10 ml näytteet kahteen putkeen (2 x 10 ml). Näytteenannossa ja näytteen säilytyksessä tulee huolehtia siitä, että näytettä ei päästä manipuloimaan. Näyte säilyy ennen analysointia viikon jääkaapissa. Analysoinnin jälkeen näytettä säilytetään pakastettuna laboratoriossa mahdollisia jatkotutkimuksia varten yksi kuukausi.

LÄHETYS: Virtsanäytteet lähetetään huoneenlämpöisenä.

HUOM: Nordlab Oulu-laboratorio ei ota näytteitä valvotusti.

Valvottua virtsanäytteenottoa varten on olemassa erilliset ohjeet: https://www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/valvottu_virtsanaytteenanto_terveydenhoidollista_huumetestausta_varten.pdf

Menetelmä

Immunokemiallinen. Tehdään päivittäin kaikkina vuorokauden aikoina. Menetelmä sisältää kvalitatiiviset määritykset: amfetamiini, bentsodiatsepiinit, buprenorfiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit (Oulaskankaan laboratorio vastaa lisäksi U -Metam-O). Lisäksi määritetään kreatiniinipitoisuus.

TAULUKKO. Seulonnan herkkyysrajat ja keskimääräiset ajat käytön jälkeen, jolloin huume voidaan vielä todeta

 Aine       Herkkyysraja  Toteamisaika
 amfetamiini/
 metamfetamiini    500 µg/l  2 vrk
 bentsodiatsepiinit  100 µg/l** 3 vrk
 buprenorfiini     5 µg/l** 7 - 14 vrk
 kannabis       50 µg/l  2-4 vrk/ 2-3 viikkoa *
 kokaiini       300 µg/l  1 vrk, metaboliitit 2-3 vrk
 opiaatit       300 µg/l  6 h - 2 vrk

* Kannabiksen toteamisaika on satunnaiskäyttäjillä lyhyempi (2-4 vrk) kuin kroonisilla käyttäjillä (2-3 viikkoa). ** Oulaskankaan sairaalan laboratoriossa analysoidun näytteen bentsodiatsepiinien herkkyyraja on 200 µg/l ja buprenorfiinin 10 µg/l.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Huumeseulonta-tutkimusta voidaan käyttää apuna epäiltäessä myrkytystä tai huumeiden käyttöä sekä päihdeongelmaisten ja psykiatristen potilaiden seurannassa. Koska useiden huumausaineiden metaboliitit erittyvät virtsaan, on niiden tutkiminen virtsasta käytännöllisin tapa käytön osoittamiseen.

Tulkinta

Positiivinen vastaus osoittaa, että näytteessä on mitattava määrä kyseistä huumetta, sen metaboliittia tai sukulaisainetta. Immunokemiallisen huumausaineseulonnan tulos on tarkoitettu potilaiden päivystysdiagnostiikkaan tai potilaan kanssa sovitun vieroitushoidon seurantaan. Tulosta ei pidä ilman varmistusmääritystä käyttää päätöksentekoon, jolla voi olla sosiaalisia, taloudellisia tai juridisia seuraamuksia potilaalle tai hänen omaisilleen.

Virtsanäytteestä määritetään myös kreatiniinin pitoisuus, joka auttaa arvioimaan virtsan mahdollista laimeutta tai manipulaatiota. Virtsan kreatiniinipitoisuus on yleensä yli 1,5 mmol/l. Kreatiniinipitoisuuden ollessa alle 0,5 mmol/l on aihetta epäillä, että näyte on muuta kuin virtsaa.

VARMISTUS: Positiivinen tulos varmistetaan huumausaineiden osalta kaasukromatografialla ja massaspektrometrialla, jos lähetteessä tämä on mainittu. Varmistustulos vastataan myöhemmin. Poikkeuksena on positiivinen bentsodiatsepiinitulos (U -Bendi-O), jonka varmistus tulee pyytää erikseen. Varmistusanalyysi voidaan pyytää myös seulonnassa negatiiviseksi todetusta näytteestä.

Oulu ei vastaa osatutkimusta U -Metam-O.

Huomautuksia

HÄIRIÖTEKIJÄT: Immunologisissa seulontakokeissa vääriä positiivisia tuloksia saattaa tulla samankaltaisten sallittujen aineiden aiheuttamien ristireaktioiden seurauksena.

Amfetamiini: Positiivinen tulos amfetamiinille voi johtua muista amfetamiinijohdoksista sekä tavallisista lääkeaineista kuten efedriinistä, fenyylipropanoliamiinista, pseudoefedriinistä, selegiliinista tai fenfluramiinista.

Bentsodiatsepiinit: Sertraliini voi aiheuttaa väärän positiivisen tuloksen bentsodiatsepiineille.

Opiaatit: Opiaattipositiivinen tulos voi johtua käytetystä yskänlääkkeestä, joka sisältää folkodiinia, kodeiinia tai etyylimorfiinia. Myös difenoksylaatti, dekstrometorfaani, atropiini ja ranitidiini saattavat aiheuttaa positiivisen ristireaktiotuloksen.

Päivitetty 08.09.2023 / SL

Sivun alkuun