Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Bakteeri, viljely, virtsasta

1155 U -BaktVi

Tiedustelut

Seulonta: päivystyslaboratorio, puh 040 6356351.

Jatkotutkimukset: mikrobiologian laboratorio, puh 040 6356307

Indikaatiot

Virtsatieinfektion diagnostiikka

Tyynyvirtsanäytteille, rakkopunktionäytteille ja erityisryhmille (urologiset potilaat, munuaispotilaat, tehohoitopotilaat ja syvässä neutropeniassa olevat potilaat) pyydettävä erikoisviljely U-BaktEVi (1787).

Esivalmistelu

Ks. http://www.nordlab.fi/fi/terveydenhuollon-ammattilaisille/naytteenotto-ohjeet-nordlab-oulu

Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa potilasohje osoitteessa http://www.nordlab.fi/fi/node/220#Virtsatutkimukset

Näyteastia

10 ml säilöntäaineeton (Z-putki)/ CS-säilöntäaineputki

Näyte

Sairaalassa/terveyskeskuksessa virtsanäytettä laitetaan 10 ml (vakuumin vaatima määrä) säilöntäaineettomaan putkeen (Z-putki), joka toimitetaan heti laboratorioon tai jäähdytetään jääkaapissa ja toimitetaan laboratorioon jäähdytettynä myöhemmin. Säilöntäaineettomaan putkeen otettu näyte säilyy jääkaapissa 1 vrk:n ajan.

Avohoidossa virtsanäytettä laitetaan 10 ml C&S-säilöntäaineputken (CS-putki)merkkiviivaan asti. Mikäli näytemäärä jää vajaaksi, säilöntäaineen osuus näytteessä kasvaa ja voi estää sille herkkien bakteerien mm. Pseudomonas aeruginosan kasvua näytteestä. CS-putket tulee näytteen lisäämisen jälkeen sekoittaa huolellisesti kääntämällä ylösalaisin 8-10 kertaa. Putket säilytetään ja kuljetetaan/lähetetään huoneenlämmössä. CS-putkeen otettu näyte säilyy 1 vrk:n ajan.

Virtsanäytteen vastaanottanut hoito- tai laboratoriohenkilö merkitsee tutkimuspyynnön esitietoihin toteutuneen ottoajan, ottotavan, miksi näyte on otettu, rakkoajan, antibioottihoidon ennen näytteenottoa sekä tiedon raskaudesta. Näitä tietoja käytetään laboratorioiden työmenetelmien ohjaamiseen ja tulosten arviointiin. Lisätietoja (esim. mahdolliset antibioottiallergiat) voi tarvittaessa lisätä muita tietoja- tai potilashuomautus-kohtaan.

HUOM! Tyynyvirtsanäyte: Tyynystä mahdollisesti irtoavat kuidut voivat aiheuttaa virtaussytometrin tukkeutumisen ja sen vuoksi tyynyllä otetut näytteet tulee pyytää U-BaktEVi (1787)-tutkimuksella, jossa näytteitä ei seulota virtaussytometrilla.

HUOM! Tilaa tutkimus U-BaktEVi jos kyseessä on tehohoito-, urologinen/munuais- tai hyvin neutropeninen potilas tai ottotapana on rakkopunktio.

Menetelmä

Virtsanäytteiden seulonta tehdään virtaussytometriaan perustuvalla partikkelilaskijalla. Seulontapositiiviset näytteet ohjautuvat jatkoviljelyyn (U-BaktJVi), josta vastataan bakteeriviljelyn tulkinta ja tarvittavat herkkyysmääritykset. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

päivittäin, jatkotutkimukset ma-la.

Tulkinta

Seulontatulos ilmoitetaan muodossa negatiivinen tai seulontapositiivinen. Negatiivisten tulosten raja-arvot ovat seuraavat:

 Potilasryhmä Leukosyytit (xE6/l) Bakteerit (xE6/l)
 Lapset <16 v   17         40
 Miehet >16 v   27         80
 Naiset >16 v   17        560

U-BaktVi vastataan negatiiviseksi kun sekä leukosyytti- että bakteeritulos alittaa taulukkoon merkityt rajat. Keskimäärin 50% kaikista U-BaktVi-näytteistä vastataan negatiiviseksi seulonnan perusteella.

Viljelylöydöksen kliiniseen tulkintaan vaikuttavat potilaan oireet ja perussairaus, näytteen rakkoaika, näytteenoton onnistuminen ja kemiallisen seulonnan tulokset. Runsas (>E5 bakteeria/ml) yleensä merkitsee infektiota. Oireisella potilaalla ja varsinkin kun rakkoaika on lyhentynyt niukkakin (E3-E4 bakteeria/ml) voi olla merkitsevä. Jos näytteestä kasvaa >2 erilaista mikrobilajia, se viittaa näytteenoton kontaminaatioon ja vastataan sekafloorana.

Seulontapositiivisista näytteissä vain n. 60 %:ssa kasvaa merkittävä määrä taudinaiheuttajia. N. 15-20%:ssa seulontapositiivisista kasvaa sekaflooraa, eli kertoo siitä että näytteenotto on epäonnistunut. Lopuissa viljelytulos jää täysin negatiiviseksi, mikä voi johtua mm. siitä että näytteessä on seulontarajan ylittävä määrä leukosyyttejä ilman bakteereita, tai näyte on otettu antimikrobihoidon aikana, jolloin viljleytulos ei ole luotettava. Eli positiivinen seulontatulos ei automaattisesti tarkoita virtsatie-infektiota, vaan lopullinen viljelyvarmistus voi olla myös negatiivinen tai sekaflooraa.

Tulokset valmiina: Partikkelilaskijaseulontatulos valmistuu n. 2-3h aikana näytteen saapumisesta laboratorioon. Alustava bakteeriviljely-vastaus saadaan viljelyä seuraavana päivänä (ei sunnuntaina). Lopullinen tulos 2-4 työpäivän aikana.

Huomautuksia

Virhelähteet:

Näytteen otossa ja sen ajoituksessa, säilytyksessä ja kuljetuksessa tapahtuneet virheet vaikuttavat oleellisesti tuloksen luotettavuuteen.

Väärä negatiivinen seulontatulos voi johtua siitä että taudinaiheuttajaa ei todeta partikkelilaskijalla tai se vaatii erityiskasvatusolosuhteita. Tälläisissa tapauksissa suositellaan pyytämään U-BaktEVi-tutkimus ( 1787 U-BaktEVi).

Munuaistuberkuloosiepäilyssä virtsanäytteestä pyydetään erikseen mykobakteeritutkimus (2812 -TBVi). Sukupuolitautiepäilyssä pyydetään klamydia- ja gonokokki-tutkimus (1738 -CTGCNHO) ns. alkuvirtsanäytteestä.

Päivitetty 14.10.2019 / SL

Sivun alkuun